TUSSENKOMSTEN VAPH

TUSSENKOMSTEN VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

om onderstaande tekst in PDF te lezen of af te drukken, klik hier
ten behoeve van personen:
- jonger dan 65 jaar die
- in het Nederlands taalgebied of Brussel wonen  (en mits een aantal verblijfsvoorwaarden)
- die voldoen aan de definitie van handicap en
- behoefte hebben aan ondersteuning.

De definitie van handicap volgens het oprichtingsdecreet van 7 mei 2004 luidt als volgt:
“Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.”

Welke ondersteuningsvormen biedt het VAPH:
- Zorg in Natura (ZIN)
- Persoonlijke Assistentie-Budget (PAB)
- PersoonsGebonden Budget (PGB) - experiment
- Hulpmiddelen

Onder zorg in natura vallen:
weinig intensieve ambulante ondersteuning: thuisbegeleiding, begeleid wonen, ambulante begeleiding vanuit (semi-)internaat of dagcentrum;
intensieve inclusieve woonondersteuning: zelfstandig wonen, geïntegreerd wonen, beschermd wonen, DIO (diensten inclusieve ondersteuning), pleegzorg of WOP (wonen met ondersteuning van een particulier);
ondersteuning bij dagbesteding: semi-internaat schoolgaanden, semi-internaat niet-schoolgaanden, dagcentrum of begeleid werken;
residentiële ondersteuning: OBC (observatie- en behandelingscentrum), internaat, tehuis niet-werkenden (bezigheid en nursing), tehuis werkenden of observatie-unit.

Een PAB is een budget om assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te financieren. Met het PAB werf je (of je vertegenwoordiger) assistenten aan binnen dit budget en word je dus werkgever. Opgelet, de uitgaven moeten wel bewezen worden.

Een PGB is een budget dat het VAPH aan jou persoonlijk toekent om gedeeltelijk of volledig je ondersteuning te organiseren en te financieren en waarbij je zelf kunt kiezen en beslissen welke ondersteuning je waar en wanneer inkoopt. Zo kan je een beroep doen op zowel persoonlijke assistenten als op al dan niet door het VAPH erkende diensten en voorzieningen.

Voor hulpmiddelen, aanpassingen, bijstand  in je leefsituatie kan je onder bepaalde voorwaarden ook voor een financiële tegemoetkoming terecht bij het VAPH. Opgelet dit is dan enkel voor de meerkost, m.a.w. in de bijkomende uitgaven ten aanzien van de kosten die een persoon zonder handicap in gelijkaardige omstandigheden heeft.

Hoe aanvragen:
De inschrijving gebeurt door het formulier ‘Aanvraag tot inschrijving en bijstand’ in te vullen en op te sturen naar de Provinciale Afdeling van het VAPH.

Tip: is jouw handicap het gevolg van een ongeval waarvoor een verantwoordelijke partij moet vergoeden, vermeldt het ook op het aanvraagformulier.
Neem contact op met een door het VAPH erkend multidisciplinair team (MDT) die een verslag zal opmaken (de lijst kan je raadplegen op http://www.vaph.be/adressen/mdt). Dit team kan je ook bijstaan om de vragenlijst in te vullen als je handicap het gevolg is van een voorval met een verantwoordelijke andere partij.

Op basis van het aanvraagformulier en het multidisciplinair verslag beslist het VAPH over de gevraagde bijstand. Het VAPH legt het dossier voor aan de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) of de PAB-deskundigencommissie en de beslissing word je medegedeeld door de Provinciale Afdeling.
Meer info over de aanvraag- en toekenningprocedure vind je terug op de website van het VAPH onder http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10527-Ondersteuning+aanvragen.html.

Maar: een goedkeuring van het VAPH volstaat niet om een plaats voor begeleiding of opvang te krijgen. Jouw vraag moet ook geregistreerd worden op een lijst,  vroeger de ‘Wachtlijst’, nu de Centrale Registratie van Zorgvragen (afgekort: CRZ) genoemd.
Meer info over de CRZ vind je terug in de brochure  CRZ onder http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/20578-De+Centrale+Registratie+van+Zorgvragen+%28CRZ%29.html

Deze procedure mag niet verward worden met de prioritair te bemiddelen zorgvraag (PTB).
Meer info hierover vind je terug op www.vaph.be/vlafo/download/nl/6487295/alternatief_bestand

Krijg je (nog) geen begeleiding of opvang van een door het VAPH erkende dienst of voorziening, dan kan je een beroep doen op een Dienst Ondersteuningsplan (DOP). Je hoeft niet noodzakelijk ingeschreven te zijn bij het VAPH maar dan moet je wel een attest van een arts of van een multidisciplinair team (MDT) omtrent (het vermoeden van) jouw handicap kunnen voorleggen.

Omgekeerd ben je niet verplicht een DOP te raadplegen om op verdere ondersteuning van het VAPH een beroep te kunnen doen.
Voor contactgegevens raadpleeg  http://www.vaph.be/adressen/dop.php

Laat een bericht achter:

(optioneel)

Er zijn nog geen berichten.